SPLOŠNI POGOJI

SPLOŠNI POGOJI

1.POLITIKA VARSTVA OSEBNIH PODATKOV

1) O Politiki varstva osebnih podatkov
Namen Politike varstva osebnih podatkov (v nadaljevanju: Politika) je seznanitev
Naročnikov Uporabnikov ter drugih oseb (v nadaljevanju: Posamezniki) z nameni in
podlago obdelave osebnih podatkov s strani podjetja Psihološko svetovanje, Nastja
Pozelnik s.p., Trubarjeva cesta 55, 1315 Velike Lašče, matična številka: 8627894000 (v
nadaljevanju: podjetje) ter pravicami Posameznikov na tem področju.
Hkrati ta Politika dodatno pojasnjuje soglasje za obdelavo podatkov.
 V Politiki so skladno z Uredbo (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta
z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov
in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES (v
nadaljevanju Splošna uredba o varstvu podatkov), zajete naslednje
informacije:
 kontaktne informacije podjetja in kontakt pooblaščene osebe za varstvo
podatkov,
 namene, podlage in vrste obdelave različnih vrst osebnih podatkov
Posameznikov, vključno s profiliranjem osebnih podatkov Posameznikov,
 posredovanje podatkov tretjim osebam in v tretje države,
 čas hrambe posameznih vrst osebnih podatkov, • pravice Posameznikov v
zvezi z obdelavo osebnih podatkov,
 pravica do vložitve pritožbe v zvezi z obdelavo osebnih podatkov.
Kjer je to primerno, se določila, ki se nanašajo na Posameznike, uporabljajo tudi za
vprašanja tajnosti in zaupnosti komunikacij uporabnikov, ki so pravne osebe.
2) Upravljavec in pooblaščena oseba za varstvo podatkov
Upravljavec osebnih podatkov Posameznikov, ki se obdelujejo v skladu s Politiko varstva
osebnih podatkov, je Psihološko svetovanje, Nastja Pozelnik s.p., Trubarjeva cesta 55,
1315 Velike Lašče.
V podjetju je imenovana pooblaščena oseba za varstvo podatkov, ki je dosegljiva na
elektronskem naslovu [email protected].

3) Nameni obdelave in podlage za obdelavo podatkov
Obdelava na podlagi pogodbe:
Podjetje obdeluje osebne podatke posameznikov za namene obveščanja o novih zapisih
in dogodkih na spletni strani (nove vsebine, novi zapisi, novi izvajalci) in namene
neposrednega trženja (spletno članstvo, dogodki, prestavitev novih programov).

V okviru uveljavljanja pravic in izpolnjevanja pogodbenih obveznosti podjetje obdeluje
osebne podatke Posameznikov za naslednje namene:
 Email naslov in ime (za namene obveščanja, pošiljanja email novičk,
oglaševanje na Facebooku)
 Telefonsko številko (za namene obveščanja v primeru dogodkov, tečajev)
 Domači naslov (za izpolnitev dolžnosti iz naslova kupoprodajne pogodbe –
kreiranje in pošiljanje računov)
 Podatki o podjetju (za izpolnitev dolžnosti iz naslova kupoprodajne pogodbe
– kreiranje in pošiljanje računov)

Obdelava na podlagi zakona:
Podjetje obdeluje osebne podatke Posameznikov za namene sklepanja, izvajanja,
spremljanja in prekinitev naročniškega razmerja.
Podatki o prometu so kateri koli podatki, obdelani za namen prenosa komunikacije po
elektronskem komunikacijskem omrežju ali zaradi njegovega zaračunavanja. Sem sodijo
npr:
– Ime in priimek naročnika
– Elektronska pošta
– Telefonska številka
– Domači naslov
– Podatki podjetja (opcijsko)
Iz vsakokrat veljavne zakonodaje lahko izhajajo tudi drugi nameni obdelave, kot so na
primer obvestila o prestopu meje skladno s pravili o ureditvi nacionalnega gostovanja.
Obdelava na podlagi zakonitega interesa, za katerega si prizadeva podjetje:
Podjetje lahko podatke obdeluje tudi na podlagi zakonitega interesa, za katere si
prizadeva Podjetje ali tretja oseba, razen kadar nad takimi interesi prevladajo interesi ali
temeljne pravice in svoboščine posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, ki
zahtevajo varstvo osebnih podatkov, zlasti kadar se podatki nanašajo na otroka. Kadar gre
za nadaljnjo uporabo podatkov, zbranih o Posamezniku, podjetje opravi presojo skladno s
Splošno uredbo o varstvu podatkov. Taka nadaljnja uporaba podatkov v psevdonimizirani
ali agregirani obliki na primer predstavlja zakonito uporabo podatkov za trženjske in
druge poslovne oziroma tehnične analize podjetje. Kot dodaten ukrep pri nekaterih
oblikah nadaljnje podatkov o prometu se lahko uporabi tudi brisanje določenih podatkov.
Posameznik lahko obdelavi ugovarja skladno s točko 6/iv Politike.

Na podlagi zakonitega interesa lahko podjetje Posameznike za namene izboljšave storitev
kontaktira za potrebe ugotavljanja njihovega zadovoljstva s storitvami oziroma
uporabniško izkušnjo tudi v primerih, ko to ni nujno potrebno za izvajanje pogodbe.
Podjetje zaradi tehtanja tega interesa z interesi Posameznika ne kontaktira ponovno tistih
Posameznikov, ki so temu ugovarjali.
Podjetje hrani agregirane podatke o prometu, vključno s podatki o gostovanjih, za
namene ugotavljanja prevladujoče domače uporabe ali prevladujoče domače prisotnosti
Posameznika v Sloveniji, za obdobje šestih mesecev.
Skladno z zakonitim interesom lahko Podjetje obdeluje osebne podatke v nujno
potrebnem in sorazmernem obsegu za zagotovitev neprekinjenega delovanja, varnosti
omrežja in informacij, tj. zmožnosti omrežja ali informacijskega sistema, da na določeni
ravni zaupanja prepreči slučajne dogodke ali nezakonita ali zlonamerna dejanja, ki
ogrožajo dostopnost, avtentičnost, celovitost in zaupnost shranjenih ali prenesenih
osebnih podatkov ter varnost s tem povezanih storitev, ki jih ponujajo ali so dostopne
prek omrežij in sistemov. To na primer vključuje preprečevanje nepooblaščenega dostopa
do elektronskih komunikacijskih omrežij, širjenja zlonamernih kod, napadov, ki
povzročajo zavrnitev storitve, ter škode na računalniških in elektronskih komunikacijskih
sistemih. To lahko vključuje obdelavo omrežnih diagnotičnih podatkov (tehničnih
podatkov oziroma odčitkov iz opreme) ter podatki o zgodovini v diagnostičnih orodjih, ki
bi lahko omogočali ponovno identifikacijo posameznika.
Podjetje ima zakonit interes podatke do preteka zakonitega roka hrambe anonimizirati
oziroma agregirati in nadalje uporabljati za analize in raziskave za potrebe trženja,
načrtovanja omrežja in podobno.
Drugi zakoniti interesi lahko vključujejo preprečevanje zlorab, uveljavljanje zahtevkov ali
obrambo pred zahtevki v upravnih in sodnih postopkih. Zakonit interes zajema tudi
zakonito preverjanje plačilne sposobnosti Posameznikov.
Podjetje lahko v primeru suma zlorab v primernem in sorazmernem obsegu obdeluje
podatke o Posameznikih za namen identifikacije in preprečevanja morebitnih prevar ali
zlorab ter lahko, če je to primerno, te podatke posreduje tudi nekaterim drugim osebam,
npr. poslovnim partnerjem, policiji, državnemu tožilstvu ali drugim pristojnim organom.
Za namen preprečitve prihodnjih zlorab oziroma prevar se podatki o zgodovini
ugotovljenih zlorab.
Podjetje si pridružuje pravico, da podatke o izpolnjevanju pogodbenih obveznosti
Posameznikov (podatke o plačilih računov) obdeluje za zagotavljanje višje kakovosti
svojih storitev.
Obdelava na podlagi soglasja za obdelavo osebnih podatkov:
Obdelava podatkov lahko temelji na soglasju, ki ga posameznik da podjetju. Soglasje se
lahko na primer nanaša na obveščanje o ponudbi in storitvah, pripravo ponudbe,
prilagojene posameznikovim uporabniškim navadam ali opravljanje storitev z dodano

vrednostjo. Obveščanje se izvaja prek kanalov, ki jih je v soglasju izbral Posameznik.
Obveščanje z uporabo e-poštnega naslova vključuje posredovanje e-poštnega naslova
zunanjemu obdelovalcu z namenom prikaza oglasnih sporočil podjetja med brskanjem na
spletu.
Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, lahko svoje soglasje kadarkoli
umakne oziroma spremeni na enak način, kot je bilo soglasje dano ali na drug način, kot
ga opredeli podjetje, pri čemer si podjetje pridržuje pravico do identifikacije stranke. Umik
oziroma sprememba soglasja se nanaša le na podatke, ki se obdelujejo na podlagi
soglasja. Veljavno je zadnje podano soglasje Posameznika, ki ga prejme podjetje. Možnost
preklica soglasja ne predstavlja odstopnega upravičenja v poslovnem razmerju
Posameznika s podjetjem.
Soglasje lahko da eden od staršev, rejnik ali skrbnik za mladoletnega otroka, ki skladno z
veljavno zakonodajo soglasja ne more podati sam. Takšno soglasje bo veljalo dokler ga
eden od staršev, rejnik ali skrbnik oziroma otrok sam, ko skladno z veljavno zakonodajo to
pravico pridobi, ne prekliče ali spremeni.
4) Posredovanje podatkov tretjim osebam ter posredovanje podatkov v tretje države
(države, ki niso članice Evropske unije ali Evropskega gospodarskega prostora)
Podjetje lahko, če je to skladno z namenom, s katerim se osebni podatki obdelujejo po
pravu EU in slovenskih predpisih, posreduje osebne podatke o Posameznikih:
(i) osebam, ki za podjetje izvajajo posamezne naloge obdelave kot so na primer priprava
in pošiljanje računov ali podatkovna analitika, vzdrževanje in razvoj storitev, kadar te
naloge v potrebnem obsegu vključujejo obdelavo osebnih podatkov;
(ii) osebam, ki za podjetje opravljajo storitve prodaje in trženja, vključno s prodajo in
trženjem na spletu in na terenu, ali sodelujejo s podjetjem na področju trženja in prodaje
lastnih storitev ali storitev tretjih oseb, v obsegu, ki je potreben za tovrstne naloge v
sklopu namenov in podlag, opredeljenih v tej Politiki.
V kolikor je podjetje priključeno oz. prevzeto s strani drugega podjetja, se osebni podatki
skladno z zakonom prenesejo na prevzemnika. S tem, ko uporabljate naše storitve,
soglašate z nadaljnjim obdelovanjem vaših osebnih podatkov s strani prevzemnika.
5) Rok hrambe osebnih podatkov
Obračunski podatki in z njimi povezani kontaktni podatki o Posameznikih se lahko za
namen izpolnjevanja pogodbenih obveznosti hranijo do popolnega plačila storitve
oziroma najdlje do poteka zastaralnih rokov v zvezi s posamezno terjatvijo, ki lahko po
zakonu znaša od enega do petih let. Računi se hranijo še 10 let po poteku leta, na katerega
se račun nanaša v skladu z zakonom, ki ureja davek na dodano vrednost.
Če se podatki o prometu obdelujejo na podlagi privolitve Posameznika zaradi trženja
storitev, prodaje blaga ali izvajanja storitev z dodano vrednostjo, se ti podatki v

potrebnem obsegu lahko obdelujejo toliko časa, dokler je to potrebno za takšno trženje
ali storitve.
6) Pravice posameznikov v zvezi z obdelovanjem osebnih podatkov
Podjetje zagotavlja Posameznikom uresničevanje njihovih pravic brez nepotrebnega
odlašanja in v vsakem primeru v enem mesecu po prejema zahteve. Podjetje lahko rok za
uresničevanje pravic Posameznika podaljša za največ dva dodatna meseca ob
upoštevanju kompleksnosti in števila zahtev. Če podjetje podaljša rok, o vsakem takem
podaljšanju obvesti Posameznika v enem mesecu od prejema zahtevka skupaj z razlogi za
zamudo.
Podjetje sprejema zahteve v zvezi s pravicami Posameznika na elektronski na elektronski
naslov ali po pošti na moctvojegauma@gmail.
Kadar posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, zahtevo predloži z
elektronskimi sredstvi, se informacije, kadar je mogoče, zagotovijo z elektronskimi
sredstvi, razen če posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ne zahteva
drugače.
Kadar obstaja upravičen dvom v zvezi z identiteto Posameznika, ki predloži zahtevo v
zvezi s kakšno od njegovih pravic, lahko podjetje zahteva zagotovitev dodatnih informacij,
ki so potrebne za potrditev identitete posameznika, na katerega se nanašajo osebni
podatki.
Če so zahteve Posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, očitno neutemeljene
ali pretirane, zlasti ker se ponavljajo, lahko podjetje:
– zaračuna razumno pristojbino, pri čemer upošteva administrativne stroške
posredovanja informacij ali sporočila ali izvajanja zahtevanega ukrepa, ali
– zavrne ukrepanje v zvezi z zahtevo.
Posameznikom omogoča podjetje naslednje pravice v zvezi z obdelovanjem osebnih
podatkov:
(i) pravico do dostopa do podatkov,
(ii) pravico do popravka,
(iii) pravico do izbrisa (»pravica do pozabe«),
(iv) pravico do omejitve obdelave,
(v) pravico do prenosljivosti podatkov,
(vi) pravico do ugovora.

(i) pravica do dostopa do podatkov
Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ima pravico od podjetja dobiti
potrditev, ali se v zvezi z njim obdelujejo osebni podatki, in kadar je temu tako, dostop do
osebnih podatkov in dodatnih informacij v zvezi z obdelavo osebnih podatkov, kamor
sodijo:
– nameni obdelave;
– vrste osebnih podatkov;
– uporabniki ali kategorije uporabnika, ki so jim bili ali jim bodo razkriti osebni podatki,
zlasti uporabnike v tretjih državah ali mednarodnih organizacijah;
– kadar je mogoče, predvideno obdobje hrambe osebnih podatkov ali, če to ni mogoče,
merila, ki se uporabijo za določitev tega obdobja;
– obstoj pravice, da se od upravljavca zahteva popravek ali izbris osebnih podatkov ali
omejitev obdelave osebnih podatkov v zvezi s posameznikom, na katerega se nanašajo
osebni podatki, ali obstoj pravice do ugovora taki obdelavi;
– pravica do vložitve pritožbe pri nadzornem organu; – kadar osebni podatki niso zbrani
od Posameznika, vse razpoložljive informacije v zvezi z njihovim virom;
– obstoj avtomatiziranega sprejemanja odločitev, vključno z oblikovanjem profilov, ter
smiselne informacije o razlogih zanj, kot tudi pomen in predvidene posledice take
obdelave za Posameznika.
Na podlagi zahteve Posameznika podjetje zagotovi kopijo njegovih osebnih podatkov, ki
se obdelujejo. Za dodatne kopije podatkov, ki jih zahteva Posameznik, na katerega se
nanašajo osebni podatki, lahko podjetje zaračuna razumno pristojbino ob upoštevanju
administrativnih stroškov.
(ii) pravica do popravka
Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ima pravico doseči, da podjetje brez
nepotrebnega odlašanja popravi netočne osebne podatke v zvezi z njim. Posameznik, na
katerega se nanašajo osebni podatki, ima ob upoštevanju namenov obdelave pravico do
dopolnitve nepopolnih osebnih podatkov, vključno s predložitvijo dopolnilne izjave.
(iii) pravica do izbrisa (»pravica do pozabe«)
Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ima pravico doseči, da podjetje brez
nepotrebnega odlašanja izbriše osebne podatke v zvezi z njim, podjetje pa ima obveznost
osebne podatke brez nepotrebnega odlašanja izbrisati:
– kadar osebni podatki niso več potrebni za namene, za katere so bili zbrani ali kako
drugače obdelani;

– kadar Posameznik prekliče privolitev, ki je podlaga za obdelavo podatkov, pa za
obdelavo ne obstaja nobena druga pravna podlaga;
– kadar Posameznik ugovarja obdelavi na podlagi zakonitega interesa podjetja, pa za
njihovo obdelavo pa ne obstajajo nobeni prevladujoči zakoniti razlogi;
– kadar Posameznik ugovarja obdelavi za potrebe neposrednega trženja;
– kadar je osebne podatke treba izbrisati za izpolnitev pravne obveznosti v skladu s
pravom EU ali slovenskim pravnim redom; kadar gre za podatke, v zvezi s ponujanjem
storitev informacijske družbe, nepravilno zbrane od otroka, ki skladno z veljavno
zakonodajo takšnih podatkov ne more dati.
Kadar gre za imeniške ali drugače objavljene podatke, podjetje sprejme razumne ukrepe,
vključno s tehničnimi, da upravljavce, ki obdelujejo osebne podatke, obvesti, da
Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, od njih zahteva, naj izbrišejo
morebitne povezave do teh osebnih podatkov ali njihove kopije. 
(iv) pravica do omejitve obdelave
Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ima pravico doseči, da podjetje
omeji obdelavo, kadar:
– Posameznik oporeka točnosti podatkov, in sicer za obdobje, ki upravljavcu omogoča
preveriti točnost osebnih podatkov;
– je obdelava nezakonita in Posameznik nasprotuje izbrisu osebnih podatkov ter namesto
tega zahteva omejitev njihove uporabe;
– podjetje osebnih podatkov ne potrebuje več za namene obdelave, temveč jih
posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, potrebuje za uveljavljanje, izvajanje
ali obrambo pravnih zahtevkov;
– je Posameznik vložil ugovor v zvezi z obdelavo, dokler se ne preveri, ali zakoniti razlogi
upravljavca prevladajo nad razlogi Posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki.
(v) pravica do prenosljivosti podatkov
Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ima pravico, da prejme osebne
podatke v zvezi z njim, ki jih je posedovalo podjetje, v strukturirani, splošno uporabljani in
strojno berljivi obliki, in pravico, da te podatke posreduje drugemu upravljavcu, ne da bi
ga podjetje, ki so mu bili osebni podatki zagotovljeni, pri tem oviral, kadar:
– obdelava temelji na privolitvi Posameznika ali pogodbi in
– se obdelava izvaja z avtomatiziranimi sredstvi.
(vi) pravica do ugovora

Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ima na podlagi razlogov, povezanih
z njegovim posebnim položajem, pravico, da kadar koli ugovarja obdelavi osebnih
podatkov, če ta temelji na zakonitih interesih, za katere si prizadeva podjetje ali tretja
oseba. Podjetje preneha obdelovati osebne podatke, razen če dokaže nujne razloge za
obdelavo, ki prevladajo nad interesi, pravicami in svoboščinami Posameznika, na
katerega se nanašajo osebni podatki, ali za uveljavljanje, izvajanje ali obrambo pravnih
zahtevkov. Kadar se osebni podatki obdelujejo za namene neposrednega trženja, ima
Posameznik pravico, da kadar koli ugovarja obdelavi osebnih podatkov v zvezi z njim za
namene takega trženja, vključno s profiliranjem, kolikor je povezano s takim neposrednim
trženjem. Kolikor neposredno trženje temelji na privolitvi, se pravica do ugovora lahko
izvede s preklicem dane osebne privolitve.
(vii) Pravica do vložitve pritožbe v zvezi z obdelovanjem osebnih podatkov
Posameznik lahko morebitno pritožbo, v zvezi z obdelovanjem osebnih podatkov, pošlje
na elektronski naslov [email protected] ali po pošti na naslov Psihološko
svetovanje, Nastja Pozelnik s.p., Trubarjeva cesta 55, 1315 Velike Lašče.
Prav tako ima vsak Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, pravico, da vloži
pritožbo neposredno pri Informacijskem pooblaščencu, če meni, da obdelava osebnih
podatkov v zvezi z njim krši slovenske predpise ali predpise EU na področju varstva
osebnih podatkov.
Če je Posameznik pri podjetju uveljavljal pravico do dostopa do podatkov in po prejeti
odločitvi podjetja meni, da osebni podatki, ki jih je prejel, niso osebni podatki, ki jih je
zahteval, ali da ni prejel vseh zahtevanih osebnih podatkov, lahko pred vložitvijo pritožbe
Informacijskemu pooblaščencu vloži obrazloženo pritožbo pri podjetju v roku 15 dni.
podjetje mora o pritožbi odločiti kot o novi zahtevi v petih delovnih dneh.

7) Veljavnost politike
Ta Politika je objavljena na spletni strani www.psihospiritualnica.si in začne veljati z 10. 9.
2021.

2. POGOJI UPORABE SPLETNE STRANI

Vsebina, objavljena na spletni strani www.psihospiritualnica.si, se lahko uporablja in
reproducira le v nekomercialne namene, kjer pa mora ohraniti vsa navedena opozorila o
avtorskih pravicah in se torej ne sme prepisovati, razmnoževati ali kako drugače razširjati.
Na spletni strani www.psihospiritualnica.si se trudimo zagotoviti najbolj točno in ažurno
vsebino, vendar ne prevzemamo nobenih garancij o njeni točnosti in/ali ažurnosti.
 Vsebine lahko spreminjamo kadarkoli, brez obveznosti o obveščanju uporabnikov in ne
odgovarjamo za posledice tako povzročenih sprememb.

Vsi uporabniki vso objavljeno vsebino uporabljajo na lastno odgovornost in rezultatov ne
garantiramo.
Niti podjetje Psihološko svetovanje, Nastja Pozelnik s.p.., niti katerakoli druga pravna ali
fizična oseba, ki je sodelovala pri nastanku in izdelavi spletne strani
www.psihospiritualnica.si, ne odgovarja za škodo, ki bi izhajala iz dostopa do uporabe ali
nemožnosti uporabe informacij na spletnih straneh Psihospiritualnice, ali za kakršnekoli
napake ali pomanjkljivosti v njihovi vsebini.

3. NAČINI PLAČILA IN IZDAJA RAČUNOV ZA NAKUP
STORITEV IN PRODUKTOV

Izdajatelj računov, ki se navezujejo na nakup produktov in storitev preko spletne strani
www.psihospiritualnica.si, je podjetje Psihološko svetovanje, Nastja Pozelnik s.p.,
Trubarjeva cesta 55, 1315 Velike Lašče, davčna številka: SI29617383.
Mesečno članstvo lahko poravnate preko Paypal platforme.
Račun za sprovedeno plačilo boste prejeli najkasneje v 10 dneh po prejetem plačilu.
Računov ne pošiljamo po pošti, razen če to izrecno želite in zahtevate (v tem primeru to
sporočite na email naslov www.psihosiritualnica.si). Vsi dostopi do uporabe programa in
drugih elektronskih vsebin vam bodo omogočeni najkasneje v 48 urah od prejema plačila.

4. REKLAMACIJE IN VRAČILA KUPNINE
Kupci članstva v spletni skupnosti lahko v roku 14 dni od nakupa brez razloga zahtevajo
vračilo kupnine. Ob zahtevku morajo sporočiti podatke o transakcijskem računu, kamor
želijo prejeti kupnino. Po vračilu kupnine jim je odvzet dostop do vsebin, ki se nahajajo v
spletni učilnici in preklican dostop do vseh vsebin. Reklamacije so rešene najkasneje v
roku 7 delovnih dni.